Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling


De Baptisten gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Baptisten gemeente Roden zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

1. Naam van de gemeente:

Baptisten gemeente Roden

Vastgelegd in de statuten van 15 februari 1998.

De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente:

De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde onfeilbare Woord van God en als het enig betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.

 

Doel van de gemeente:

De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus en stelt zich als doel:

  1. overal het evangelie te verkondigen;
  2. hen die het evangelie aanvaarden en geloven te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en aldus gedoopten in de gemeente op te nemen;
  3. de leden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft;
  4. in de wereld dienstbaar te zijn.

 

2. Contactgegevens

Postadres (secretariaat):

Kastelenlaan 141

9301 VR Roden

Telefoonnummer: 050-5013550

Email: via het contactformulier op de hoofdpagina

RSIN nummer: 824267990

KvK nummer: 76445682

 

Bezoekadres (op zondag):

’t Dörpshuus Nij-Roon

Roderweg 86

9311 PB Nieuw-Roden

 

3. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Roden bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

De voorganger

De penningmeester maakt geen deel uit van de raad, maar heeft regelmatig nauw contact met de raad over de financiële situatie.

 

4. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Wij willen God dienen:

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens volmaakt geschapen, maar de mensheid is door ongehoorzaamheid van Adam en Eva in zonde gevallen. Wij geloven dat God desondanks een relatie met ons wil hebben, want Hij houdt van ons. Daarom is Jezus gekomen die de straf voor onze zonde vrijwillig op zich nam. Hij leed en stierf in onze plaats en na drie dagen stond Hij op. Wie dat gelooft en wie die levende Heer in zijn/haar leven toelaat kan die relatie met God beleven. Wij geloven dat je ogen daarvoor open gaan door het werk van de Heilige Geest. Wie het Evangelie op zichzelf toepast roepen wij ook op om zich als belijdenis daarvan te laten dopen door onderdompeling.

Wij willen God dienen door:

  • in ons persoonlijk leven ons door Hem te laten inspireren door met Hem te spreken (bidden) en de Bijbel te lezen,
  • regelmatig in kleine huis- of Bijbelkringen bij elkaar te komen en
  • (meestal op zondag) een kerkdienst (prediking, zang en gebed en bij gelegenheid Avondmaalsviering) met elkaar te hebben.

Wij willen elkaar dienen:

Als individuele gemeenteleden willen wij er voor elkaar zijn. We zijn elkaar tot steun. Wij proberen met elkaar te leven vanuit het Evangelie. Dat betekent dat wij willen doen wat God in de Bijbel van ons vraagt. Wij spreken over het Evangelie en bemoedigen elkaar in woord en daad met de liefde van God en Zijn Zoon Jezus.

Wij willen in de wereld dienen:

Wij proberen in de maatschappij het Evangelie te leven door een voorbeeld te zijn in sociaal gevoel en medemenselijkheid. Wij staan midden in de maatschappij en nemen daar volop aan deel en benutten daarbij gelegenheden om ons geloof met anderen te delen. Wij willen, gedreven door de liefde tot God, een open gemeente zijn voor de samenleving waarin wij leven en waarvan wij geloven dat ze Jezus nodig heeft.

Concreet betekent dit voor onze gemeente in 2021:

Binnen de beperkende maatregelen rondom het coronavirus proberen we als gemeente naar elkaar te blijven omzien. We moedigen elkaar hierin aan, en in het bijzonder naar zieken, ouderen en alleen gaanden in de gemeente. Wekelijks wordt er een bloemengroet gebracht. De diensten zijn, zolang er beperkingen zijn, online, maar zijn te beluisteren via de website, ook voor gasten. Leden zonder beschikking over internet hebben de mogelijkheid om de overdenking en info op papier te ontvangen.

Er wordt twee keer een inzamelingsactie voor Voedselbank Noordenveld gehouden, waarbij producten (of geld) worden verzameld voor de Voedselbank. Ook draagt de gemeente hier financieel aan bij. Verder wordt er in december een kerstkaart met kerstwens van de Baptisten Gemeente Roden toegevoegd aan het voedselpakket voor de cliënten in Roden.

Zo gauw het weer mogelijk is, worden seniorenmiddagen hervat voor de ouderen van de gemeente en daarbuiten, naar verwachting twee keer in het najaar. Dit geldt ook voor de huiskringen, waar in kleine groepen het geloof wordt gedeeld en naar elkaar omgezien. Een van de kringen is een Bijbelstudiekring, die ook bezocht wordt door gasten van buiten de gemeente.

Er zijn speciale diensten waarmee de gemeente zich ook richt op andere belangstellenden: een Johannes de Heer zangdienst, hier is altijd veel belangstelling voor van mensen buiten de gemeente, iedere maand een gezinsdienst en een kinderzondag, en een Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden.

De herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement is een speerpunt voor 2021 en moet dit jaar zijn voltooiing krijgen.

 

5. Beloningsbeleid

De voorganger is in deeltijd werkzaam voor de gemeente. De relatie voorganger en gemeente draagt, gezien de aard van de werkzaamheden van de voorganger een eigen karakter. Hiervoor is een relatiecontract opgesteld. Er is geen civielrechtelijke arbeidsverhouding. De gemeente volgt de minimumsalarisrichtlijnen, van de Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

6. Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten en maakt gebruik van de groepsbeschikking voor alle aangesloten gemeenten. Doelstelling, statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van het kerkgenootschap zijn vermeld op de ANBI-pagina van de Unie/de ANBI-pagina van www.abcgemeenten.nl

 

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente. Dit is het verslag over 2020.

 

Ledenbestand.

Totaalaantal leden per 1 januari 2020: 44. Totaalaantal leden per 31 december 2020: 44.

Naast leden kent de gemeente zo’n 23 vrienden. Velen zetten zich in op allerlei gebied en laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

 

De raad.

De raad bestond in 2020 uit een voorzitter, een raadslid (tevens vicevoorzitter) en een secretaris.

Er is in 2020 een bestuurswisseling geweest, een van de raadsleden is afgetreden, er is een nieuwe voorzitter gekozen.

Tijdens de raadsvergaderingen werden actuele zaken die in de gemeente spelen besproken. Een vast onderdeel van deze vergaderingen was het pastoraat.

Het afgelopen jaar stond, ook voor de raad, vooral in het teken van de coronacrisis. Op welke manier geven we de diensten vorm, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet doen? Het was vaak lastig om de juiste overwegingen te maken. Ook stond weer de herziening van onze statuten en h.h. reglement op de agenda.

 

Voorgangers in de diensten

We hadden het afgelopen jaar 6 keer een gastspreker. Vanaf 15 maart zijn, i.v.m. de coronacrisis, de overdenkingen van onze voorganger te beluisteren geweest via de website. Op 6 september hebben we de diensten weer hervat.

 

Verslag van 2020.

Op 8 maart hadden we de eerste kinderzondag: een dienst waarin hetzelfde thema wordt behandeld als tijdens de zondagsschool. Er is dan aan het begin en eind van de dienst extra aandacht voor de kinderen, het thema van deze zondag was Simson.

In maart hadden we een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Vanwege de omstandigheden zijn er deze keer geen boodschappen, maar geld ingezameld. Daar zijn boodschappen voor gekocht. Dit was voor een totaalbedrag van € 245,-.

Na 15 maart zijn de diensten i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus tijdelijk opgeschort. Ook de Johannes de Heer diensten, de kinderdienst die gepland stond, de seniorenmiddagen, Bijbelstudie, huiskringen, alles werd stilgelegd. Ook de jaarvergadering van maart moest worden uitgesteld. Onze voorganger verzorgde elke zondag een overdenking die te beluisteren was via de website, mensen die niet de beschikking hebben over internet ontvingen wekelijks de overdenking en de mededelingen op papier.

In mei moest er weer gestemd worden over de contractverlenging van onze voorganger

De uitslag was als volgt:

Er zijn 44 briefjes uitgegeven, 37 retour gekomen.

Vóór verlenging: 35 stemmen

Tegen verlenging: 2 stemmen

Daarmee werd het contract van onze voorganger in december weer met 2 jaar verlengd.

Verder is de gemeente geraadpleegd, via een referendum, over een eventuele overname van het kerkgebouw van de Baptisten Gemeente Haulerwijk. 38 van de 44 leden hebben hierop gereageerd, met een tegenstem. Op grond daarvan is besloten niet in te gaan op dit aanbod.

Op 6 september hebben we de zondagse diensten weer hervat. Er is een protocol opgesteld met maatregelen, zoals bijv. dat men zich elke week voor de dienst moet opgeven, een maximumaantal van 30 bezoekers per dienst, stoelen op 1.5 m. afstand van elkaar, later komen daar ook nog de mondkapjes bij. Collectegeld wordt overgemaakt, er zijn geen fysieke collectes. Ook wordt er geen Avondmaal gevierd. Alle andere extra activiteiten gingen ook nog niet door.

Op 8 oktober hadden we onze uitgestelde jaarvergadering in kerkgebouw De Open Hof in Roden.

Er waren 12 leden aanwezig, Verder was er voor de leden die niet konden komen de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen, dit om vanwege de bijzondere omstandigheden toch zoveel mogelijk leden de kans te geven mee te beslissen. Hier hebben 19 leden gebruik van gemaakt. Ook hadden 4 leden een machtiging afgegeven. In totaal waren dus 35 leden vertegenwoordigd.

Op 11 oktober was de bevestigingsdienst van het nieuwe raadslid en tevens voorzitter.

Verder hielden we weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank, deze keer hebben we vanwege de coronamaatregelen geen boodschappen gekocht, maar een bedrag overgemaakt aan de Voedselbank (€ 357,05).

Omdat er nog geen zondagsschool gehouden wordt, hebben we besloten eens per maand toch een kinderzondag nieuwe stijl te houden: een korte dienst waarin de kinderen welkom zijn. Er is een Bijbelverhaal voor de kinderen, de liederen komen uit Opwekking voor kids en er is nog een korte overdenking. De eerste keer was op 25 oktober. Het thema was: De toren van Babel.

De volgende was op 22 november, deze keer ging het over David en Goliath.

De jaarlijkse Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink ging ook niet door. In plaats daarvan hadden we op zondag 20 december een avonddienst in het dorpshuis. Vanwege de nieuwe lockdown hadden we mensen gevraagd te kiezen tussen het bezoeken van deze dienst, en de dienst op Eerste Kerstdag, om de bezoekersaantallen zoveel mogelijk te spreiden. De dienst op Eerste Kerstdag was tevens een “kinderzondag”.

De diensten op 27 december en oudejaarsavond gingen niet door, op oudejaarsavond was er wel een overdenking te beluisteren via de website.

Verschillende broeders en zusters uit de voormalige Baptisten Gemeente Haulerwijk hadden aangegeven graag lid te willen worden van onze gemeente. Zij zijn per 1 januari 2021 ingeschreven, en hebben daarom voor 2020 nog geen invloed op het ledenaantal.

2020 was een bewogen jaar, niet alleen in onze gemeente, voor individuele leden en vrienden, maar wereldwijd. Ook moesten we leren op een andere manier gemeente te zijn, om ondanks dat we elkaar minder zagen, toch met elkaar verbonden te blijven. Dat kost meer inspanning, en dat lukte de ene keer misschien beter dan de andere keer, maar het is ons gebed dat we elkaar mogen blijven vasthouden, ook weer in het komende jaar.

 

8. Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Begroting 2020 Werkelijk 2020 Begroting 2021
Baten
Vrijwillige kerkelijke bijdragen 23.100 22.892 24.000
Unie bijdragen van leden 1.936 1.933 2.310
Collecten / giften 10.750 10.669 10.800
Bijdrage uit huisvestingsfonds 2.770 923 2.796
Rente 5 0 0
Totale baten 38.561 36.417 39.906
Lasten
Pastorale kosten 27.400 26.421 28.400
Afgedragen Unie bijdrage 1.936 1.848 2.310
Huur 6.030 5.584 5.978
Algemene- en beheerskosten 3.195 1.840 3.218
Totale lasten 38.561 35.693 39.906
Batig saldo 724

Toelichting

Onder de pastorale kosten is opgenomen het salaris van de voorganger en, bij afwezigheid, voor overige voorgangers. De huur is betaald voor het dorpshuis in Nieuw-Roden waar de gemeente iedere zondag haar samenkomsten houdt. Tijdens de lockdown, waarin de diensten niet konden doorgaan, is wel huur doorbetaald. In de begin 2020 opgestelde begroting, werd aan de gemeente voorgesteld vijftig procent van de huurkosten van het dorpshuis uit het huisvestingsfonds te financieren. De gemeente is hiermee akkoord gegaan. De algemene- en beheerskosten werden grotendeels besteed aan de organisatie en kerkelijke activiteiten.

 

 

 

-