Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling


De Baptisten gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Baptisten gemeente Roden zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

Baptisten gemeente Roden
Vastgelegd in de statuten van 15 februari 1998.
De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde onfeilbare Woord van God en als het enig betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus en stelt zich als doel:

 1. overal het evangelie te verkondigen;
 2. hen die het evangelie aanvaarden en geloven te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en aldus gedoopten in de gemeente op te nemen;
 3. de leden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft;
 4. in de wereld dienstbaar te zijn.

Fiscaal nummer van de Baptisten gemeente Roden
RSIN nummer: 824267990

Contactgegevens
Postadres (secretariaat):
Kastelenlaan 141
9301 VR Roden
Telefoonnummer: 050-5013550
E-mail: via het contactformulier op de hoofdpagina

Bezoekadres (op zondag):
’t Dörpshuus Nij-Roon
Roderweg 86
9311 PB  Nieuw-Roden

Bestuurssamenstelling
De raad van de Baptisten Gemeente Roden bestaat uit:

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris

De voorganger maakt ook deel uit van de raad.
De penningmeester maakt geen deel uit van de raad, maar heeft regelmatig nauw contact met de raad over de financiële situatie en valt onder haar verantwoordelijkheid.

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Wij willen God dienen:

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens volmaakt geschapen, maar de mensheid is door ongehoorzaamheid van Adam en Eva in zonde gevallen. Wij geloven dat God desondanks een relatie met ons wil hebben, want Hij houdt van ons. Daarom is Jezus gekomen die de straf voor onze zonde vrijwillig op zich nam. Hij leed en stierf in onze plaats en na drie dagen stond Hij op. Wie dat gelooft en wie die levende Heer in zijn/haar leven toelaat kan die relatie met God beleven. Wij geloven dat je ogen daarvoor open gaan door het werk van de Heilige Geest. Wie het Evangelie op zichzelf toepast roepen wij ook op om zich als belijdenis daarvan te laten dopen door onderdompeling.

Wij willen God dienen door:

 • in ons persoonlijk leven ons door Hem te laten inspireren door met Hem te spreken (bidden) en de Bijbel te lezen,
 • regelmatig in kleine huis- of Bijbelkringen bij elkaar te komen en
 • (meestal op zondag) een kerkdienst (prediking, zang en gebed en bij gelegenheid Avondmaalsviering) met elkaar te hebben.

Wij willen elkaar dienen:

Als individuele gemeenteleden willen wij er voor elkaar zijn. We zijn elkaar tot steun. Wij proberen met elkaar te leven vanuit het Evangelie. Dat betekent dat wij willen doen wat God in de Bijbel van ons vraagt. Wij spreken over het Evangelie en bemoedigen elkaar in woord en daad met de liefde van God en Zijn Zoon Jezus.

Wij willen in de wereld dienen:

Wij proberen in de maatschappij het Evangelie te leven door een voorbeeld te zijn in sociaal gevoel en medemenselijkheid. Wij staan midden in de maatschappij en nemen daar volop aan deel en benutten daarbij gelegenheden om ons geloof met anderen te delen. Wij willen, gedreven door de liefde tot God, een open gemeente zijn voor de samenleving waarin wij leven en waarvan wij geloven dat ze Jezus nodig heeft.

Concreet betekent dit voor onze gemeente in 2019:

Er wordt twee keer een inzamelingsactie voor Voedselbank Noordenveld-Leek gehouden, waarbij producten worden verzameld voor de Voedselbank. Ook draagt de gemeente hier financieel aan bij. Verder wordt er in december een kerstkaart van de Baptisten Gemeente Roden toegevoegd aan het voedselpakket voor de cliënten in Roden.

Er worden 4 seniorenmiddagen gehouden voor ouderen van de gemeente en daarbuiten, twee keer in het voorjaar, twee keer in het najaar.

We moedigen elkaar aan om te zien naar elkaar, en in het bijzonder naar zieken, ouderen en alleengaanden in de gemeente. Ook wordt de onderlinge band versterkt binnen de huiskringen, waar in kleine groepen het geloof wordt gedeeld en naar elkaar omgezien. Een van de kringen is een Bijbelstudiekring, die ook bezocht wordt door gasten van buiten de gemeente.

Er worden speciale diensten gehouden waarmee de gemeente zich ook richt op andere belangstellenden: twee keer een Johannes de Heer zangdienst, hier is altijd veel belangstelling voor van mensen buiten de gemeente, iedere maand een jeugddienst, één keer per jaar een speciale  kinderdienst en een Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden.

 

De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

Beloningsbeleid
De voorganger is in deeltijd werkzaam voor de gemeente. De relatie voorganger en gemeente draagt, gezien de aard van de werkzaamheden van de voorganger een eigen karakter. Hiervoor is een relatiecontract opgesteld.
Er is geen civielrechtelijke arbeidsverhouding.
De gemeente volgt de minimum-bezoldigingsadviezen, die door de Unieraad zijn vastgesteld, naar rato van de overeengekomen werktijd in deeltijd. De gemeente kan besluiten de bezoldiging op een hoger niveau vast te stellen.

Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente. Dit is het verslag over 2018.

 1. Ledenbestand.

Totaal aantal leden per 1 januari 2018: 47. Totaal aantal leden per 31 december 2018: 44.

Naast leden kent de gemeente zo’n 29 vrienden. Velen zetten zich in op allerlei gebied en laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

 1. De raad.

De raad bestond in 2018 uit een voorzitter, een raadslid (tevens vicevoorzitter) en een secretaris.

Tijdens de raadsvergaderingen werden actuele zaken die in de gemeente spelen besproken. Een vast onderdeel van deze vergaderingen was het pastoraat.

Op 25 mei werd de nieuwe privacywet van kracht (AVG). Ook voor onze gemeente moesten we nadenken over de omgang met persoonsgegevens en hoe wij deze beschermen. Er zijn hiervoor diverse maatregelen genomen, zoals het opstellen van een privacy verklaring, toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens van leden en vrienden in o.a. het adresboekje, toestemming vragen aan leden en vrienden voor het gebruik van foto’s op de website en in het gemeenteblad, een verwerkersovereenkomst afsluiten met de drukker, enz.. De meeste punten zijn aan het eind van 2018 afgerond, maar dit blijft een voortdurend agendapunt, en dient ook jaarlijks geëvalueerd te worden.

Ook hebben we nagedacht over de herziening van onze statuten en h.h. regelement. Na 20 jaar zijn deze aan herziening toe.

 1. Voorgangers in de diensten

Onze eigen voorganger ging in totaal 35 keer voor, de overige zondagen waren gastsprekers ingeroosterd.

 1. Verslag van 2018.

Op 11 januari was er een gemeentevergadering over het taken- en activiteitenpakket in de gemeente, hoe dit werkbaar gehouden kan worden met minder mensen. Verder stonden huiskringen en pastorale zorg op de agenda. Naar aanleiding hiervan is een vragenlijst verstuurd over bezoekwerk in de gemeente om zicht te krijgen op waar de knelpunten liggen.

Er waren twee doopdiensten, op 21 januari en 10 juni. Beide dopelingen werden als lid van de gemeente welkom geheten. De diensten werden gehouden in het gebouw van de Evangelische gemeente in Roderesch.

Op zondag 18 februari was er aandacht voor het feit dat in die week onze gemeente 20 jaar bestond als zelfstandige gemeente. De statuten en het huishoudelijk reglement voor de Baptisten gemeente Roden zijn vastgesteld en ondertekend op 15 februari 1998.

Op 18 maart hadden we een kinderdienst met poppentheater ‘Poppen en meer’. De voorstelling had als thema: “De reis van je leven”.

Donderdag 22 maart hielden we onze jaarvergadering in een zaal van GKV De Open Hof.

Ook werden in deze maand door een groepje vrijwilligers de ramen van het dorpshuis (waarin wij onze diensten houden) gewassen.

In april en oktober is er een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Noordenveld-Leek.

Behalve de meegebrachte levensmiddelen is er voor € 250,00 aan boodschappen gekocht voor de Voedselbank. Dit was de opbrengst van de collecten en giften.

Op zondag 15 april hielden we ’s avonds een Johannes de Heer zangavond. Deze was goed bezocht, met veel gasten van buiten de gemeente. We merken dat hier toch behoefte aan is, en het is een mooie gelegenheid om het Evangelie door te geven.

In mei heeft de gemeente gestemd over de contractverlenging van de voorganger. Uitslag: er waren 47 stembriefjes uitgegeven, er zijn 42 weer ingeleverd. Met 37 stemmen voor is het contract weer voor twee jaar verlengd.

Eind mei hadden we een rouwdienst van een van onze leden.

Maar we mochten ons dit jaar ook verheugen in de geboorte van 2 baby’s binnen de gemeente.

Na de vakantie begonnen we het nieuwe seizoen met een startzondag. Deze werd gehouden op 30 september. Centraal in deze dienst stonden diverse getuigenissen. Na afloop van de dienst hadden we een gezamenlijke lunch.

Op 21 oktober hadden we een Johannes de Heer zangavond m.m.v. Soli Deo Gloria uit Groningen. Ook deze keer mochten we weer veel gasten verwelkomen.

Er waren twee seniorenmiddagen in het najaar, op 14 oktober en 8 november. De seniorenmiddagen in het voorjaar gingen helaas niet door i.v.m. ziekte.

Ook werden er in december kerstbakjes gebracht naar ouderen en zieken die niet meer in de gemeente kunnen komen. Dit jaar werden er 5 bakjes weggebracht.

Op zondag 23 december was er ’s morgens geen dienst, we hielden `s avonds om 19.00 uur onze jaarlijkse Kerstzangdienst in de Catharinakerk. Er was muzikale medewerking van de christelijke muziekvereniging Harmonie uit Marum. Het thema was: Kerstfeest of Kerstmis? De dienst was goed bezocht, de kerk was vol.

Op 1e kerstdag om 10.00 uur hadden we ons Kerstfeest voor allen.

Het jaar werd traditiegetrouw afgesloten met een oudejaarsdienst op maandag 31 december, ’s avonds om 19.00 uur.

 

 

Verkorte staat van baten en lasten
Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019
Baten
Vrijwillige kerkelijke bijdragen 24.350 22.794 22.145
 Uniebijdragen van leden 2.200 2.278 1.936
 Collecten/giften 9.770 10.587 10.570
 Rente 50 22 24
 Totaal baten 36.370 35.681 34.675
 Lasten
 Pastorale kosten 26.660 26.939 27.400
 Afgedragen Uniebijdrage 2.350 2.256 1.936
 Huur 5.800 5.963 5.814
 Algemene- en beheerskosten 4.060 3.388 3.525
38.870 38.546 38.675
 Batig saldo
 Nadelig saldo -2.500 -2.865 -4.000

Toelichting
Onder de pastorale kosten is opgenomen het salaris van de voorganger en, bij diens afwezigheid, voor overige voorgangers.
De huur is betaald voor het dorpshuis in Nieuw-Roden waar de gemeente iedere zondag haar samenkomsten houdt.
De algemene- en beheerskosten werden grotendeels besteed aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

-