Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling


De Baptisten gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Baptisten gemeente Roden zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

Baptisten gemeente Roden
Vastgelegd in de statuten van 15 februari 1998.
De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde onfeilbare Woord van God en als het enig betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus en stelt zich als doel:

 1. overal het evangelie te verkondigen;
 2. hen die het evangelie aanvaarden en geloven te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en aldus gedoopten in de gemeente op te nemen;
 3. de leden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft;
 4. in de wereld dienstbaar te zijn.

Fiscaal nummer van de Baptisten gemeente Roden
RSIN nummer: 824267990

Contactgegevens
Postadres (secretariaat):
Kastelenlaan 141
9301 VR Roden
Telefoonnummer: 050-5013550
E-mail: via het contactformulier op de hoofdpagina

Bezoekadres (op zondag):
’t Dörpshuus Nij-Roon
Roderweg 86
9311 PB  Nieuw-Roden

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van de Baptisten Gemeente Roden bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Vicevoorzitter

De voorganger maakt ook deel uit van de raad.
De penningmeester maakt geen deel uit van de raad, maar heeft regelmatig nauw contact met de raad over de financiële situatie.

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Wij willen God dienen:
Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens volmaakt geschapen, maar de mensheid is door ongehoorzaamheid van Adam en Eva in zonde gevallen. Wij geloven dat God desondanks een relatie met ons wil hebben, want Hij houdt van ons. Daarom is Jezus gekomen die de straf voor onze zonde vrijwillig op zich nam. Hij leed en stierf in onze plaats en na drie dagen stond Hij op. Wie dat gelooft en wie die levende Heer in zijn/haar leven toelaat kan die relatie met God beleven. Wij geloven dat je ogen daarvoor open gaan door het werk van de heilige Geest. Wie het evangelie op zichzelf toepast roepen wij ook op om zich als belijdenis daarvan te laten dopen door onderdompeling. Wij willen God dienen door:

 • in ons persoonlijk leven ons door Hem te laten inspireren door met Hem te spreken (bidden) en de Bijbel te lezen,
 • regelmatig in kleine huiskringen bij elkaar te komen en
 • (meestal op zondag) een kerkdienst (prediking, zang en gebed en bij gelegenheid avondmaalsviering) met elkaar te hebben.

Wij willen elkaar dienen:
Als individuele gemeenteleden willen wij er voor elkaar zijn. We zijn elkaar tot steun. Wij proberen met elkaar te leven vanuit het evangelie. Dat betekent dat wij willen doen wat God in de Bijbel van ons vraagt. Wij spreken over het evangelie en bemoedigen elkaar in woord en daad met de liefde van God en Zijn Zoon Jezus.

Wij willen in de wereld dienen:
Wij proberen in de maatschappij het evangelie te leven door een voorbeeld te zijn in sociaal gevoel en medemenselijkheid. Wij staan midden in de maatschappij en nemen daar volop aan deel en benutten daarbij gelegenheden om ons geloof met anderen te delen. Wij willen, gedreven door de liefde tot God, een open gemeente zijn voor de samenleving waarin wij leven en waarvan wij geloven dat ze Jezus nodig heeft.

Concreet betekent dit voor onze gemeente in 2018:

Er is twee keer een actie voor Voedselbank Noordenveld waarbij producten worden verzameld voor de Voedselbank. Ook wordt er in december een kerstkaart van de Baptisten Gemeente Roden toegevoegd aan het voedselpakket.

Er worden 4 seniorenmiddagen gehouden voor ouderen in de gemeente en daarbuiten, twee keer in het voorjaar, twee keer in het najaar.

Er is een pastoraal team opgezet om te zorgen dat zieken, ouderen en alleen gaanden regelmatig worden bezocht. Ook wordt de onderlinge band versterkt binnen de huiskringen, waar in kleine groepen het geloof wordt gedeeld en naar elkaar omgezien.

Er worden speciale diensten gehouden waarmee de gemeente zich ook richt op andere belangstellenden: twee keer een Johannes de Heer-dienst,  iedere maand een jeugddienst, een speciale  kinderdienst en een Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden.

 

De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

Beloningsbeleid
De voorganger is in deeltijd werkzaam voor de gemeente. De relatie voorganger en gemeente draagt, gezien de aard van de werkzaamheden van de voorganger een eigen karakter. Hiervoor is een relatiecontract opgesteld.
Er is geen civielrechtelijke arbeidsverhouding.
De gemeente volgt de minimum-bezoldigingsadviezen, die door de Unieraad zijn vastgesteld, naar rato van de overeengekomen werktijd in deeltijd. De gemeente kan besluiten de bezoldiging op een hoger niveau vast te stellen.

Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente. Dit is het verslag over 2017.

Totaal aantal leden per 1 januari 2017: 48. Totaal aantal leden per 31 december 2017: 47.

Naast leden kent de gemeente 29 “vrienden” die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de gemeente. Velen zetten zich in op allerlei gebied en laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

De raad.

Tijdens de jaarvergadering in maart werd afscheid genomen van de voorzitter. Ook moest een van de raadsleden wegens ziekte voortijdig stoppen met het raadswerk.  Het was lastig deze vacatures weer in te vullen. Eén van de raadsleden werd verkozen voor een derde periode na overleg met, en toestemming van de gemeentevergadering. Het raadslid dat afscheid genomen had, stelde zich daarop weer beschikbaar en werd ook herkozen. In 2017 bestond de raad daarna weer uit: een voorzitter, een raadslid (en tevens vicevoorzitter) en een secretaris. Ook de voorganger maakt deel uit van de raad.

Verslag van 2017.

Op 19 februari was er medewerking in de dienst van zangkoor Soli Deo Gloria uit Groningen.

Er was dit voorjaar wegens omstandigheden maar één keer een seniorenmiddag en wel op 19 februari. Op 26 maart was er een kinderdienst met als thema: David en Goliath.

Ook deed de gemeente weer mee met de Paasgroetactie van Friedensstimme, voor broeders en zusters in Oost-Europa en Rusland.

Op 30 april was er een high tea, georganiseerd door twee leden van de jeugdgroep die in de zomer met World Servante naar Myanmar zouden gaan. Ook hielden zij andere acties om hiervoor geld in te zamelen.

Op 14 mei hielden we een Johannes de Heer zangavond.

Er was op 11 en 18 juni een inzamelingsactie voor Voedselbank Noordenveld. Op 18 juni was er ook een “uitzwaaidienst” voor de jongeren die in de zomervakantie met World Servants op reis gingen. Zij vertelden wat meer over het project waar zij aan mee gingen werken en er werd voor hen gebeden.

Er is dit jaar nieuwe geluidsapparatuur aangeschaft voor de gemeente.

Op 16 september was de Baptisten gemeente Roden vertegenwoordigd op de open dag van dorpshuis Nij-Roon, met een stand. Hiervoor hadden zich een aantal vrijwilligers opgegeven. Er was foldermateriaal om uit te delen en een fotopresentatie van de activiteiten van de gemeente.

Op 15 oktober was er een gecombineerde startzondag/dankdienst. Er werden presentaties gegeven van de reis met World Servants naar Myanmar, en ook van de opening van een verzorgingshuis in Zywiec, in Polen, waar een echtpaar uit onze gemeente nauw bij betrokken is geweest. De ochtend werd afgesloten met een gezellige “High koffie”. Ook startte die zondag weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Naast het ingezamelde voedsel is er nog voor € 222,- aan producten ingekocht van de giften die binnengekomen waren.

Er waren in het najaar 2 seniorenmiddagen: op 22 oktober en 19 november.

Op 5 november was er weer een Johannes de Heer zangavond.

We hebben in het najaar ook meegedaan aan de Kerstgroetactie van Friedensstimme, er zijn weer diverse kaart- en lectuurpakketten verzonden.

Ook werden er weer kerststukjes gebracht naar ouderen en zieken die de gemeente niet meer kunnen bezoeken.

In december waren er diverse bijzondere diensten. Op 17 december de Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink. Deze dienst was goed bezocht, de kerk was vol. Er was medewerking van gospelkoor El Elohim uit Assen.

Op 24 december was er voor het eerst een gezamenlijke Kerstnachtdienst met de GKV in de Open Hof. Onze voorganger deed de overdenking en de samenzang werd begeleid door een aantal leden van ons combo samen met de Open Hof band.

Op eerste Kerstdag hadden we het Kerstfeest voor allen. Het was een mooie ochtend met liederen begeleid door het combo en liederen begeleid door het orgel, een gedicht, poppenkast door de jeugd en natuurlijk gezellig samen genieten van iets lekkers.

We hadden in het afgelopen jaar twee rouwdiensten: op 2 maart en 30 december. Maar ook daarin is het goed om als gemeente om elkaar heen te staan.

 

Verkorte staat van baten en lasten
Begroting 2017 Werkelijk 2017 Begroting 2018
Baten
Vrijwillige kerkelijke bijdragen 24.750 23.881 24.350
 Uniebijdragen van leden 2.160 2.128 2.200
 Collecten/giften 10.640 9.201 9.770
 Rente 300 47 50
 Totaal baten 37.850 35.257 36.370
 Lasten
 Pastorale kosten 26.500 26.509 26.660
 Afgedragen Uniebijdrage 2.304 2.304 2.350
 Huur 5.400 5.523 5.800
 Algemene- en beheerskosten 3.646 3.642 4.060
37.850 37.978 38.870
 Batig saldo
 Nadelig saldo 0 -2.721 -2.500

Toelichting
Onder de pastorale kosten is opgenomen het salaris van de voorganger en, bij diens afwezigheid, voor overige voorgangers.
De huur is betaald voor het dorpshuis in Nieuw-Roden waar de gemeente iedere zondag haar samenkomsten houdt.
De algemene- en beheerskosten werden grotendeels besteed aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

-