Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling


De Baptisten gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Baptisten gemeente Roden zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

Baptisten gemeente Roden
Vastgelegd in de statuten van 15 februari 1998.
De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde onfeilbare Woord van God en als het enig betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus en stelt zich als doel:

 1. overal het evangelie te verkondigen;
 2. hen die het evangelie aanvaarden en geloven te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en aldus gedoopten in de gemeente op te nemen;
 3. de leden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft;
 4. in de wereld dienstbaar te zijn.

Fiscaal nummer van de Baptisten gemeente Roden
RSIN nummer: 824267990

Contactgegevens
Postadres (secretariaat):
Kastelenlaan 141
9301 VR Roden
Telefoonnummer: 050-5013550
E-mail: via het contactformulier op de hoofdpagina

Bezoekadres (op zondag):
’t Dörpshuus Nij-Roon
Roderweg 86
9311 PB  Nieuw-Roden

Bestuurssamenstelling
De raad van de Baptisten Gemeente Roden bestaat uit:

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris

De voorganger maakt ook deel uit van de raad.
De penningmeester maakt geen deel uit van de raad, maar heeft regelmatig nauw contact met de raad over de financiële situatie en valt onder haar verantwoordelijkheid.

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Wij willen God dienen:

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens volmaakt geschapen, maar de mensheid is door ongehoorzaamheid van Adam en Eva in zonde gevallen. Wij geloven dat God desondanks een relatie met ons wil hebben, want Hij houdt van ons. Daarom is Jezus gekomen die de straf voor onze zonde vrijwillig op zich nam. Hij leed en stierf in onze plaats en na drie dagen stond Hij op. Wie dat gelooft en wie die levende Heer in zijn/haar leven toelaat kan die relatie met God beleven. Wij geloven dat je ogen daarvoor open gaan door het werk van de Heilige Geest. Wie het Evangelie op zichzelf toepast roepen wij ook op om zich als belijdenis daarvan te laten dopen door onderdompeling.

Wij willen God dienen door:

 • in ons persoonlijk leven ons door Hem te laten inspireren door met Hem te spreken (bidden) en de Bijbel te lezen,
 • regelmatig in kleine huis- of Bijbelkringen bij elkaar te komen en
 • (meestal op zondag) een kerkdienst (prediking, zang en gebed en bij gelegenheid Avondmaalsviering) met elkaar te hebben.

Wij willen elkaar dienen:

Als individuele gemeenteleden willen wij er voor elkaar zijn. We zijn elkaar tot steun. Wij proberen met elkaar te leven vanuit het Evangelie. Dat betekent dat wij willen doen wat God in de Bijbel van ons vraagt. Wij spreken over het Evangelie en bemoedigen elkaar in woord en daad met de liefde van God en Zijn Zoon Jezus.

Wij willen in de wereld dienen:

Wij proberen in de maatschappij het Evangelie te leven door een voorbeeld te zijn in sociaal gevoel en medemenselijkheid. Wij staan midden in de maatschappij en nemen daar volop aan deel en benutten daarbij gelegenheden om ons geloof met anderen te delen. Wij willen, gedreven door de liefde tot God, een open gemeente zijn voor de samenleving waarin wij leven en waarvan wij geloven dat ze Jezus nodig heeft.

Concreet betekent dit voor onze gemeente in 2020:

Er wordt twee keer een inzamelingsactie voor Voedselbank Noordenveld gehouden, waarbij producten (of geld) worden verzameld voor de Voedselbank. Ook draagt de gemeente hier financieel aan bij. Verder wordt er in december een kerstkaart van de Baptisten Gemeente Roden toegevoegd aan het voedselpakket voor de cliënten in Roden.

Er worden seniorenmiddagen gehouden voor ouderen van de gemeente en daarbuiten, twee keer in het voorjaar, twee keer in het najaar (i.v.m. de Coronacrisis zijn deze komen te vervallen).

We moedigen elkaar aan om te zien naar elkaar, en in het bijzonder naar zieken, ouderen en alleen gaanden in de gemeente. Ook wordt de onderlinge band versterkt binnen de huiskringen, waar in kleine groepen het geloof wordt gedeeld en naar elkaar omgezien. Een van de kringen is een Bijbelstudiekring, die ook bezocht wordt door gasten van buiten de gemeente.

Er worden speciale diensten gehouden waarmee de gemeente zich ook richt op andere belangstellenden: een Johannes de Heer zangdienst, hier is altijd veel belangstelling voor van mensen buiten de gemeente, iedere maand een gezinsdienst en een kinderzondag, één keer per jaar een speciale kinderdienst en een Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden.

De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

Beloningsbeleid
De voorganger is in deeltijd werkzaam voor de gemeente. De relatie voorganger en gemeente draagt, gezien de aard van de werkzaamheden van de voorganger een eigen karakter. Hiervoor is een relatiecontract opgesteld.
Er is geen civielrechtelijke arbeidsverhouding.
De gemeente volgt de minimum-bezoldigingsadviezen, die door de Unieraad zijn vastgesteld, naar rato van de overeengekomen werktijd in deeltijd. De gemeente kan besluiten de bezoldiging op een hoger niveau vast te stellen.

Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

Verslag van 2019.

2019 was een jaar waarin we helaas regelmatig moesten constateren: wat zijn er veel mensen ziek! Heel wat mensen in ons midden werden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven, ons lichaam. Dat gaf zorgen en verdriet in gezinnen, maar we merkten het ook in de gemeente, waarin veel taken tijdelijk of helemaal door anderen moesten worden over genomen.

Daarnaast waren er het afgelopen jaar ook een aantal veranderingen:

Er was dit jaar alleen nog zangleiding tijdens de jeugddiensten. Voor de andere diensten zoekt de voorganger zelf de liederen uit en heeft de leiding van de gehele dienst.

We hebben besloten over te gaan op kartonnen koffiebekertjes in plaats van plastic.

Dit om praktische en hygiënische redenen en omdat het wat duurzamer is.

Er waren dit jaar twee opdrachtdiensten, waarin een baby werd opgedragen aan de Heer, op 20 januari en 19 mei.

Er zijn drie seniorenmiddagen georganiseerd: op 10 maart was er weer de eerste seniorenmiddag van dit jaar, verder nog op 5 mei en 17 november.

De kinderdienst werd dit jaar gehouden op 24 maart. Het thema was “De Goede herder”.

Op 24 en 31 maart hielden we een inzamelingsactie voor de Voedselbank.

In april deden we mee aan de Paasgroetactie van Friedensstimme.

Op zondagavond 14 april was er een Johannes de Heer zangavond met als thema: “Lijdenstijd”. De dienst was goed bezocht, we mochten vele (getrouwe) gasten verwelkomen.

Eerste Paasdag, op 24 april, hebben we feestelijk gevierd met na de dienst koffie met allerlei lekkers. Verschillende mensen hadden iets gebakken of meegenomen. Mooi om dit zo samen te kunnen vieren.

Op 8 september hadden we, na de vakantieperiode, weer onze startzondag. Er waren diverse bijdragen vanuit de gemeente, en na de dienst was er koffie met allerlei lekkers dat verschillende mensen hadden meegenomen.

Tijdens de dienst op 6 oktober hebben we aandacht besteed aan de landelijke Israëlzondag.

Op 20 oktober vierden we de Oogstdankdienst, met als thema de Schepping. ’s Avonds hadden we een Johannes de Heer zangavond. Ook deze keer was de zaal weer goed gevuld. Dit soort avonden voldoet blijkbaar aan een behoefte, we zijn dankbaar dat wij daarin mogen voorzien.

We hebben op 27 oktober en 3 november onze najaars-inzamelingsactie actie voor de Voedselbank gehouden. Verder zijn van de binnengekomen giften (€ 214,70) ook boodschappen voor de Voedselbank gekocht. Voor de voedselpakketten van december mochten we ook dit jaar weer een kerstgroet van de Baptisten gemeente Roden toevoegen.

In november zijn er stembrieven verstuurd voor de raadsverkiezingen. Op 1 december, na de dienst, zijn de stemmen geteld voor de (her)verkiezing van de raadsleden.

Hieruit bleek dat alle kandidaten met een ruime meerderheid van stemmen zijn gekozen (herkozen). Er zijn dit jaar 7 kerststukjes weggebracht naar ouderen en zieken die de gemeente niet (meer) kunnen bezoeken.

In december hebben we meegedaan aan de Kerstgroetactie van Friedensstimme

Op 22 december was er ’s morgens geen dienst. ’s Avonds hadden we onze Kerstzangdienst in de Catharinakerk. Er was medewerking van gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn. Veel reacties waren positief, de kerk was goed bezet.

Op 25 december, eerste Kerstdag, vierden we het Kerstfeest voor allen. Er waren diverse bijdragen vanuit de gemeente, de dienst was goed bezocht, met nieuwe gasten en oude bekenden.

Traditiegetrouw werd het jaar afgesloten met de Oudejaarsdienst op 31 december.

We hopen en bidden dat we elkaar in het komende jaar als gemeente mogen blijven vasthouden, en naar elkaar mogen blijven omzien.

“…dat onze liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.” (Fil.1:9,10)

 

Het financiële overzicht is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente.

I.v.m. de Coronacrisis heeft de jaarvergadering van de gemeente nog niet plaatsgehad.

Verkorte staat van baten en lasten
Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020
Baten
Vrijwillige kerkelijke bijdragen 22.145 23.210 23.100
 Uniebijdragen van leden 1.936 1.984 1.936
 Collecten/giften 10.570 11.533 10.750
 Rente 24 5 5
 Totaal baten 34.675 36.732 35.791
 Lasten
 Pastorale kosten 27.400 27.284 27.400
 Afgedragen Uniebijdrage 1.936 1.936 1.936
 Huur 5.814 5.694 6.030
 Algemene- en beheerskosten 3.525 2.572 3.195
38.675 37.486 38.561
 Batig saldo
 Nadelig saldo -4.000 -754 -2.770

Toelichting
Onder de pastorale kosten is opgenomen het salaris van de voorganger en, bij diens afwezigheid, voor overige voorgangers.
De huur is betaald voor het dorpshuis in Nieuw-Roden waar de gemeente iedere zondag haar samenkomsten houdt.
De algemene- en beheerskosten werden grotendeels besteed aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

-