Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling


De Baptisten gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Baptisten gemeente Roden zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

Baptisten gemeente Roden
Vastgelegd in de statuten van 15 februari 1998.
De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde onfeilbare Woord van God en als het enig betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus en stelt zich als doel:

 1. overal het evangelie te verkondigen;
 2. hen die het evangelie aanvaarden en geloven te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en aldus gedoopten in de gemeente op te nemen;
 3. de leden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft;
 4. in de wereld dienstbaar te zijn.

Fiscaal nummer van de Baptisten gemeente Roden
RSIN nummer: 824267990

Contactgegevens
Postadres (secretariaat):
Kastelenlaan 141
9301 VR Roden
Telefoonnummer: 050-5013550
E-mail: via het contactformulier op de hoofdpagina

Bezoekadres (op zondag):
’t Dörpshuus Nij-Roon
Roderweg 86
9311 PB  Nieuw-Roden

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van de Baptisten Gemeente Roden bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Vicevoorzitter
Raadslid
De voorganger
De penningmeester maakt geen deel uit van de raad, maar heeft regelmatig nauw contact met de raad over de financiële situatie.

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Wij willen God dienen:
Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens volmaakt geschapen, maar de mensheid is door ongehoorzaamheid van Adam en Eva in zonde gevallen. Wij geloven dat God desondanks een relatie met ons wil hebben, want Hij houdt van ons. Daarom is Jezus gekomen die de straf voor onze zonde vrijwillig op zich nam. Hij leed en stierf in onze plaats en na drie dagen stond Hij op. Wie dat gelooft en wie die levende Heer in zijn/haar leven toelaat kan die relatie met God beleven. Wij geloven dat je ogen daarvoor open gaan door het werk van de heilige Geest. Wie het evangelie op zichzelf toepast roepen wij ook op om zich als belijdenis daarvan te laten dopen door onderdompeling. Wij willen God dienen door:

 • in ons persoonlijk leven ons door Hem te laten inspireren door met Hem te spreken (bidden) en de Bijbel te lezen,
 • regelmatig in kleine huiskringen bij elkaar te komen en
 • (meestal op zondag) een kerkdienst (prediking, zang en gebed en bij gelegenheid avondmaalsviering) met elkaar te hebben.

Wij willen elkaar dienen:
Als individuele gemeenteleden willen wij er voor elkaar zijn. We zijn elkaar tot steun. Wij proberen met elkaar te leven vanuit het evangelie. Dat betekent dat wij willen doen wat God in de Bijbel van ons vraagt. Wij spreken over het evangelie en bemoedigen elkaar in woord en daad met de liefde van God en Zijn Zoon Jezus.

Wij willen de wereld dienen:
Wij proberen in de maatschappij het evangelie te leven door een voorbeeld te zijn in sociaal gevoel en medemenselijkheid. Wij staan midden in de maatschappij en nemen daar volop aan deel en benutten daarbij gelegenheden om ons geloof met anderen te delen. Wij willen, gedreven door de liefde tot God, een open gemeente zijn voor de samenleving waarin wij leven en waarvan wij geloven dat ze Jezus nodig heeft.

Concreet betekent dit voor onze gemeente in 2017:
Er is twee keer een actie voor Voedselbank Noordenveld waarbij producten worden verzameld voor de voedselbank. Ook wordt er in december een kerstkaart van de Baptisten Gemeente Roden toegevoegd aan het voedselpakket.
Er worden 4 ouderenmiddagen gehouden voor ouderen in de gemeente, twee keer in het voorjaar, twee keer in het najaar.
Er is een pastoraal team opgezet om te zorgen dat zieken, ouderen en alleen gaanden regelmatig worden bezocht.  Ook wordt de onderlinge band versterkt binnen de huiskringen, waar in kleine groepen het geloof wordt gedeeld en naar elkaar omgezien.
Er worden speciale diensten gehouden waarmee de gemeente zich ook richt op andere belangstellenden: een Johannes de Heer-dienst, iedere maand een jeugddienst, een speciale kinderdienst en een Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden.

De Baptisten Gemeente Roden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

Beloningsbeleid
De voorganger is in deeltijd werkzaam voor de gemeente. De relatie voorganger en gemeente draagt, gezien de aard van de werkzaamheden van de voorganger een eigen karakter. Hiervoor is een relatiecontract opgesteld.
Er is geen civielrechtelijke arbeidsverhouding.
De gemeente volgt de minimum-bezoldigingsadviezen, die door de Unieraad zijn vastgesteld, naar rato van de overeengekomen werktijd in deeltijd. De gemeente kan besluiten de bezoldiging op een hoger niveau vast te stellen.

Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente. Dit is het verslag over 2016.

 

Het ledenbestand.

Totaal aantal leden per 1 januari 2016: 50. Totaal aantal leden per 31 december 2016: 48.

Naast leden kent de gemeente zo’n 32 “vrienden” die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de gemeente. Velen zetten zich in op allerlei gebied en laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

 

De raad.

Op 1 januari 2016 bestond de raad uit: uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een raadslid. Ook de voorganger is aan de raad toegevoegd.

 

Tijdens de raadsvergaderingen werden actuele zaken die in de gemeente spelen besproken. Een vast onderdeel van deze vergaderingen was het pastoraat.

De contractverlenging van onze voorganger was dit jaar weer aan de orde, er is hierover een referendum gehouden. Met een ruime meerderheid is gekozen voor verlenging van het contract met twee jaar. Tijdens de raadsvergadering in december is het nieuwe contract getekend.

In oktober hebben we een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de verkiezing van nieuwe raadsleden.

Ook heeft de raad in 2016 minder betrokken vrienden bezocht, met de vraag of er mogelijkheden zijn om hun betrokkenheid te vergroten en of zij hun relatie met de gemeente willen voortzetten.

De Johannes de Heer zangavond, de acties voor de Voedselbank en de Kerstzangdienst werden door de raad georganiseerd.

I.v.m. de studie van de voorganger is in november besloten het aantal Bijbelstudie-avonden terug te brengen naar één keer per maand.

 

Verslag van 2016

Op zondag 14 februari hadden we een opdrachtdienst waarin één kindje werd opgedragen in de gemeente. Een mooie dienst waarbij ook vrienden en familie aanwezig waren.

Op verzoek van de bezoekers van de ouderenmiddagen is de naam hiervan met ingang van het nieuwe jaar veranderd in seniorenmiddagen. De eerste werd gehouden op zondag 21 februari en de volgende op 17 april.

Op 17 maart hadden we onze jaarvergadering, deze werd weer gehouden in de Open Hof. Er waren 31 personen aanwezig. Er werd  o.a. een oproep gedaan wie er zitting wilde nemen in een Commissie Uniezaken, die zich zou kunnen verdiepen in zaken aangaande de Unie. Tijdens de Algemene Vergaderingen van de Unie worden besluiten genomen die ook ons als gemeente aangaan, het zou wenselijk zijn als we hierover goed geïnformeerd zouden worden. Helaas heeft zich hiervoor niemand beschikbaar gesteld, zodat de raad dit voorstel weer heeft ingetrokken.

Op 20 maart organiseerde de zondagsschool een kinderdienst met poppentheater “Poppen en meer” Het thema was: Je bent uitgenodigd! Het was een voorstelling n.a.v. de gelijkenis van het bruiloftsmaal. Het was een mooie dienst met veel belangstelling van buiten de gemeente.

Ook dit jaar deden we als gemeente weer mee aan de Paasgroetactie voor Friedenstimme. Er werden weer vele kaarten en lectuurpakketten verstuurd naar onze broeders en zusters in de voormalige Sovjetunie.

Op Eerste Paasdag, 27 maart, was er na de dienst een gezamenlijke lunch.

Dit voorjaar was er ook weer een Johannes de Heer zangavond, deze keer geheel in het Gronings. Er was medewerking van  het duo “Toalschatten” uit Bedum. De avond werd gehouden in het dorpshuis op zondag 10 april. De avond was goed bezocht, met ook bezoekers van buiten onze gemeente.

Op zondag 22 en 29 mei hielden we een actie voor Voedselbank Noordenveld. Op deze twee zondagen kon men voedselproducten meenemen van een lijstje, aangeleverd door de Voedselbank.

Op 11 september begon het nieuwe seizoen met de startzondag, met als thema: “Ik geloof, dus ik getuig”. Er was medewerking van diverse mensen uit de gemeente, die op verschillende manieren lieten zien of horen hoe zij dit vorm geven in hun leven. Na de dienst hadden we een gezamenlijke lunch waarvoor iedereen iets mee had genomen.

Vrijdag 16 september was er een trouwdienst waarin twee leden van de gemeente elkaar het ja-woord gaven. De gemeente was uitgenodigd voor de dienst die werd gehouden in kerkgebouw De Open Hof, met een receptie na afloop. Prachtig om ook zo’n feest als gemeente te kunnen vieren!

Zondag 2 oktober hebben we tijdens de dienst aandacht besteed aan de landelijke Israëlzondag.

Op dinsdag 4 oktober was de afscheidsdienst van één van onze leden. Deze werd gehouden in uitvaartcentrum Algemeen Belang in Groningen. Er was een korte plechtigheid waar ook 15 mensen van onze gemeente aanwezig waren. De belangstelling van de gemeente werd door de familie op prijs gesteld.

Ook hadden we dit jaar weer een dienst met een zondagsgast, waarin één van onze leden in een vraaggesprek vertelde wat het geloof in haar leven betekent.

Op 23 oktober organiseerde de zondagsschool de jaarlijkse Oogstdankdienst. Het ging over zaad dat in de grond zit en water nodig heeft om te ontkiemen en te groeien. Iedereen kreeg een zakje zaad mee om thuis te zaaien en goed voor te zorgen.

Er waren in het najaar weer twee seniorenmiddagen: op 6 november en 11 december.

In november hielden we weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Op zondag 13 en 20 november konden diverse producten worden meegenomen.

Ook was er weer de Kerstgroetactie voor Friedenstimme. Het is een belangrijke bemoediging voor onze broeders en zusters in de voormalige Sovjetunie. Er bereiken ons regelmatig bedankberichtjes voor de ontvangen kaarten en pakketten.

Op vrijdag 2 december hebben vier vrijwilligers uit onze gemeente meegewerkt aan de winkelactie voor de Voedselbank i.s.m. RTV Drenthe. Verder is er voor € 400,- aan boodschappen door onze gemeente voor de Voedselbank gekocht, de opbrengst van de giften en de collecte.

In het afgelopen jaar zijn door een aantal vrijwilligers uit onze gemeente de ramen van het dorpshuis aan de buitenkant weer een aantal keren gewassen.

Op zondag 18 december hielden we onze jaarlijkse Kerstzangdienst. Dit jaar niet zoals gebruikelijk in de Catharinakerk op de Brink, deze was niet beschikbaar wegens een verbouwing, maar in kerkgebouw de Open Hof. De dienst werd geleid door onze eigen voorganger en het thema was: ‘Kiezen en delen”. De dienst was goed bezocht. Bij de ingang werden evangelisatienummers van Het Zoeklicht uitgedeeld.

Op Eerste Kerstdag hielden we onze gezamenlijke Kerstviering.. Het was een mooie ochtend, met gevarieerde medewerking. Er was o.a. muziek, poppenkast, een gedicht en een gesprek met ‘Maria’, als zondagsgast. We zongen traditionele en minder traditionele kerstliederen onder begeleiding van het orgel en het combo.  Er was een pauze halverwege en ook nog gelegenheid om na afloop wat na te praten en koffie te drinken.

Op Oudejaarsavond hadden we traditiegetrouw onze laatste dienst van het jaar. Hierin werd teruggekeken op het afgelopen jaar.

Terugkijkend zijn we best actief geweest voor een kleine gemeente. Tegelijk beseffen we ook dat een heleboel taken door een steeds kleinere groep mensen moet worden gedaan.

We willen elkaar aansporen om vol te houden, in het besef dat we dit niet voor onszelf doen, maar voor onze Heer en dat wij onze kracht ook van Hem mogen ontvangen.

 

 

Verkorte staat van baten en lasten
Begroting 2016 Werkelijk 2016 Begroting 2017
Baten
Vrijwillige kerkelijke bijdragen 22.700 24.925 24.750
 Uniebijdragen van leden 2.150 2.255 2.160
 Collecten/giften 10.675 10.987 10.640
 Rente 500 298 300
 Totaal baten 36.025 38.465 37.850
 Lasten
 Pastorale kosten 27.000 24.990 26.500
 Afgedragen Uniebijdrage 2.560 2.558 2.304
 Huur 5.500 5.383 5.400
 Algemene- en beheerskosten 3.890 3.811 3.646
38.950 36.742 37.850
 Batig saldo  1.723  0
 Nadelig saldo 2.925 0

Toelichting
Onder de pastorale kosten is opgenomen het salaris van de voorganger en, bij diens afwezigheid, voor overige voorgangers.
De huur is betaald voor het dorpshuis in Nieuw-Roden waar de gemeente iedere zondag haar samenkomsten houdt.
De algemene- en beheerskosten werden grotendeels besteed aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

-