Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Jaarverslag

2021

Baptisten Gemeente Roden

Dit is een verslag van de activiteiten en gebeurtenissen in onze gemeente in het afgelopen jaar.

 

  1. Ledenbestand

In het afgelopen jaar waren er enkele mutaties in het ledenbestand, door overlijden en vertrek uit de gemeente, maar we mochten ook nieuwe leden verwelkomen.

Totaalaantal leden per 1 januari 2021: 53. Totaalaantal leden per 31 december 2021: 50.

Naast leden kent de gemeente zo’n 23 vrienden. Velen zetten zich in op allerlei gebied en laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

 

  1. De raad

Op 1 januari 2021 bestond de raad uit: een voorzitter, een raadslid (tevens vicevoorzitter) en een secretaris.

Tijdens de raadsvergaderingen werden actuele zaken in de gemeente besproken.

Ook dit jaar heeft de raad zich beziggehouden met de maatregelen en vraagstukken als gevolg van de coronapandemie: Hoe regelen we het hervatten van de diensten en moeten mensen zich opgeven of laten we dat vrij? Gaan we weer Avondmaal vieren, en hoe organiseren we dat op een veilige manier? Dezelfde vraag stelden we ons over het koffiedrinken na de dienst. Nadenken over een eventuele coronacheck, peilen hoe de gemeente hierover denkt. Kunnen bijzondere diensten als de Kerstzangdienst, de Johannes de Heer dienst wel doorgaan? Wat doen we met de huiskringen, de Bijbelstudie?

Verder moesten we op zoek naar een nieuwe penningmeester, we zijn dankbaar dat deze vacature dit jaar weer is opgevuld.

De raad heeft ook besloten om de diensten openbaar op de website te plaatsen, zodat ook andere belangstellenden de diensten konden beluisteren, daarbij moest ook worden nagedacht over het waarborgen van privacygevoelige informatie. De licentie hiervoor is centraal geregeld via de Unie-ABC.

De privacyverklaring van de gemeente is geëvalueerd (na te lezen op de website) en aangepast i.v.m. de diensten op de website en de tijdelijke uitbreiding van en nieuwsberichten via email aan betrokkenen bij de gemeente die (nog) geen lid of vriend zijn.

Naar aanleiding van de jaarvergadering in oktober ouderen/zieken polsen of zij prijs stellen op bezoek en of zij op een bezoeklijst willen. Hiervoor een intekenlijst opstellen.

Er zouden raadsverkiezingen moeten worden gehouden, omdat een van de raadsleden dit jaar aftrad, maar er stelden zich geen kandidaten beschikbaar. Daardoor bleef de raad onderbezet. De raad zal indien nodig gemeenteleden vragen om advies of medewerking bij het nemen van belangrijke beslissingen of het uitvoeren van taken. De raad kiest zelf wie zij daarvoor benadert, afhankelijk het onderwerp en wie zij daarvoor geschikt acht.

In december verzorgde de raad kerstbakjes voor ouderen en zieken die de gemeente niet meer kunnen bezoeken, en organiseerde het wegbrengen ervan, verder zijn er kerstkaarten geregeld met een kerstwens van onze gemeente voor alle cliënten van de Voedselbank in Noordenveld. Verder heeft de raad in december de Kerstviering voorbereid en de collectedoelen voor het nieuwe jaar vastgesteld.

 

  1. Voorgangers in de diensten

In de diensten ging onze eigen voorganger voor, met uitzondering van de zondagen dat hij was vrij-geroosterd, en tijdens zijn vakantie. Op deze zondagen hadden we een gastspreker.

 

  1. Verslag van de gebeurtenissen in de gemeente in 2021

Collectes voor doelen buiten de gemeente:

Jan.      MAF (Mission Aviation Fellowship)

Feb.     Noodfonds Unie

Mrt.      Mercy Ships

Apr.      Voedselbank

Mei       Open Doors

Jun.      Gave (vluchtelingenwerk)

Jul.       Noodfonds Unie

Aug.     Dorcas

Sep.     Noodfonds Unie

Okt.      Voedselbank

Nov.     Leger des Heils

Dec.     Friedensstimme

Collecte Unie-zending voorjaar: Syrië, Mosterdzaad zending

Collecte Unie-zending najaar: Jemen, Jemenieten in Egypte

 

We begonnen dit jaar met diensten online vanwege de lock down.

Op 21 maart stond volgens het rooster eigenlijk een kinderdienst gepland. Omdat we op dat moment alleen online diensten hadden, ging dat niet door. We hebben iets anders bedacht om toch iets voor de kinderen te kunnen doen. De betreffende week kregen de kinderen een verrassingstasje thuisbezorgd met een Bijbelverhaal, materiaal om thuis aan de slag te gaan en iets lekkers erbij. Verder hadden we de kinderen gevraagd om hun favoriete bijbelliedje in te sturen, die hebben we gedeeld via de website. Ook konden ze een kleurplaat insturen.

Op Goede Vrijdag is ’s avonds om 19.00 uur een dienst opgenomen. Ook op 1e Paasdag is zoals gebruikelijk een dienst online gezet.

Op 23 en 30 mei hebben we een (geld)inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank. Er is € 230,- opgebracht. Dit bedrag heeft onze penningmeester overgemaakt.

Met ingang van 11 juli werden de diensten weer hervat, met max. 30 bezoekers, van tevoren opgeven, we luisterden naar liederen via you tube.

Op zondag 5 september hadden we onze startzondag, waarbij we ook weer het zingen hebben hervat onder begeleiding van orgel en combo.

Na de dienst van19 september was er een kennismakingsbijeenkomst met alle nieuwe leden. Zij die dit niet konden bijwonen zijn thuis bezocht.

Op 3 oktober zijn de nieuwe leden welkom geheten bij het Avondmaal, dat we toen voor het eerst sinds lange tijd weer hebben gevierd, met kleine bekertjes en vooraf gesneden brood dat werd rondgebracht. Ook was er in die dienst aandacht voor de landelijke Israëlzondag.

Donderdag 7 oktober hadden we onze uitgestelde jaarvergadering. Op de agenda stonden o.a. het vaststellen van de statuten en huishoudelijk regelement en het bezoekwerk (voorstel intekenlijst),

Op zondag 10 oktober hebben we voor het eerst weer koffiegedronken na de dienst.

De seniorenmiddagen en Johannes de Heer diensten konden helaas niet doorgaan vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Ook werd het koffiedrinken na de dienst weer opgeschort na nieuwe coronamaatregelen.

Op 21 en 28 november hielden we onze najaars-(geld)inzamelingsactie voor de Voedselbank.

Op 12 december was er een kinderzondag met als onderwerp Advent en dankbaarheid. Ook werd toen de opbrengst van de actie voor de Voedselbank bekend gemaakt: € 457,50.

Er zijn 15 kerstbakjes rondgebracht naar ouderen en zieken die de gemeente niet meer kunnen bezoeken.

Op 19 december was er vanwege de maatregelen geen Kerstzangdienst in de Catharinakerk, wel hadden we een ochtenddienst in de stijl van de Kerstzangdienst.

Die dag werd weer nieuwe lock-down van kracht. De dienst op 1e Kerstdag ging nog wel door met max. 30 bezoekers waarvoor men zich moest opgeven. Daarna hielden we de diensten weer online. De dienst op Oudejaarsavond kwam hierdoor te vervallen.

Het was, net als vorig jaar, een ongewone situatie. We zijn dankbaar dat mensen onderling toch contact hielden en bezoekjes aflegden.

-